داستان پیشتاز اسکار، سرقت ادبی است؟!
فرزند نویسنده‌ی برنده‌ی پولیتزر آمریکایی مدعی شد فیلم «شکل آب» برگرفته از نمایشنامه‌ی پدرش است.