شاعران شعر خوب نمی‌نویسند، شاید من نخوانده‌ام!
علی باباچاهی: اگر اشتباه نکنم باید بگویم فضای کلی شعر امروز ایران، فضایی سرزنده و پویا نیست.