نویسنده باید از خواننده جلوتر باشد
روایت علی‌اصغر حداد درباره «کلاین و واگنر» و «سیدارتا».