بسیاری از مترجمان ما مدیون ابوالحسن نجفی‌اند
اصغر نوری: استاد نجفی یکی از معدود مترجمان نسل خود بود که می‌دانست انتقال درست معنا کمترین کار یک مترجم است.