حمایت یا مشارکت ارشاد با انجمن‌های ادبی
ابلاغ آیین‌نامه انجمن‌های ادبی در انتظار امضای وزیر.