پایتخت کتاب ایران
برگزاری نخستین جلسه‌ی داوری چهارمین دوره.