بارها گفته‌ام که سانسور نه مفید است و نه ممکن
اعتراض مصطفی مستور به ممیزی رمانش.