مردم عادی که می‌توانند روی جلد بروند
دعوت به دیدن عکس‌های اینستاگرامی یک کتابفروشی در کشور فرانسه.