بر ادبیات بلبشو حاکم شده‌
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نوشتن از طبقات منفی ۳ برای نویسندگان ایرانی.