چون قاتل مرد است نمی‌تواند دستش را دور گلوی زن بیندازد!
فرزانه کرم‌پور: زنانه‌نویسی را قبول ندارم چون زن بودن و طبیعی بودن یک حرف است و تظاهرات زنانه داشتن موضوع دیگری.