چرا ادبیات ما تولستوی ندارد؟
اعتراض به «نویسنده‌تراشی» در جوایز.