دست‌فروش‌ها چه کتاب‌هایی را می‌فروشند؟
تعداد کتاب‌های بازار زیر زمینی در خیابان انقلاب بسیار بیشتر از تعداد کتاب‌های مشکل‌دار است.