وضعیت وخیم خانه‌ی نیما
خانه‌ی نیما را از فهرست آثار ملی کشور خارج کردند.