همه فکر می‌کنند باید با کافکا ترسید یا غمگین شد
بهترین داستان‌های کوتاه بسیار شبیه بهترین جک‌ها هستند.