بهترین مجموعه داستان‌های سال ۲۰۱۷
از «ویت تان نگوین» تا «روکسان گی» و «سامانتا هانت».