جدی، غمگین و ناراحت کننده زندگی من چنین است
آگوتا کریستف از نوشتن می‌گوید.