سه نویسنده ایرانی در فهرست نامزدهای نوبل
اسناد نوبل ادبی ۱۹۶۷ منتشر شد.