آنچه نویسندگان محفلی نمی‌فهمند
داوود غفارزادگان می‌گوید خواندن و نوشتن برای او شبیه نفس کشیدن است.