داستان‌هایی برای تجلیل از انسانیت
نگاهی به سه رمان امریلین رابینسون: گیلیاد، خانه و خانه‌داری.