جوایز ادبی در چندراهی تردید
نویسندگانی که جایزه تاسیس می‌کنند و داورانی که به خودشان جایزه می‌دهند.