چرت نوشتن بهتر از هیچ‌چیز ننوشتن است
9 راز نویسندگی از تولستوی، همینگوی، فاکنر و فیتزجرالد.