جومپا لاهیری رودرروی ترامپ
مهمترین اخبار ادبی ۲۰۱۷ در جهان.