۴۲۱۳ ته‌سیگار به‌خاطر یک رمان
گزارشی از «موزه‌ی معصومیت».