جایزه‌های خصوصی با هزار چالش روبه‌رو هستند
همایون: سزاوار نیست برگزارکنندگان جایزه‌های خصوصی ادبی، هم از برخی جریان‌های تندرو بخورند، هم از اهالی ادبیات.