چرا نباید کتاب خواند؟
حتا وقتی درباره‌ی کتاب‌هایی حرف می‌زنیم که خوانده‌ایم، تصویری ناقص از آن‌ها را در ذهن داریم.