وجدان سیاسی یا نویسنده؟
به مناسبت صدمین سال تولد پدر: پسر هاینریش بل از پدر گفت.