نویسندگانی که سال ۲۰۱۸ را ندیدند
سال ۲۰۱۷ کمی با نویسندگان مهربان‌تر بوده؛ چرا که در فهرست درگذشتگان کمتر به نام نویسندگان هم‌سنگ «اکو» برمی‌خوریم.