خیانت یا اشتباه؛ بیچاره ادبیات!
بازار اتهامات و اعتراضات در یک جایزه‌ی ادبی.