انجمن ما صنفی است نه سیاسی
اندر حکایت انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران.