نقد کنید؛ اما تهمت نزنید!
واکنش دبیر جایزه‌ی ادبی جلال به حواشی.