کو کتاب ایرانی؟!
ارسلان فصیحی: اثر ایرانی نیست که مخاطبان بخوانند.