غولی که در جامعه مدفون است
ادبیات و فراموشی به روایت ایشی گورو.