شاعران دهه‌ی ۴۰ پس از سال‌ها زیر یک سقف جمع شدند
دعوت به دیدن عکس‌های محمد گل جامجو از شاعران مطرح دهه‌ی چهل.