داستان‌های رادیو داستان
«بیست و پنجمین برنامه‌ با خوآن رولفو، و سیدهادی موسوی.»