جوایز متعدد ادبی به چه کار می‌آید؟
بی‌تأثیری دولتی‌ها و خصوصی‌ها.