از همان ابتدا دو خانواده داشته‌ام
دعوت به خواندن داستان «من و پدربزرگ و دوغ» از محمد حسینی.