راه و رسمِ لرزاندن جورج اورول در گور
همه عاشق جورج اورول‌اند، ولی نوشته‌ها و افکارش به‌ندرت برایشان اهمیتی دارد.