چرا درباره‌ی خودمان نمی‌نویسیم؟
مهدی غبرایی: تمرین دموکراسی لازم است تا خودزندگی‌نامه‌نویسی در کشور ما رایج شود.