گردهم‌آیی"بینوایان" در خانه‌ی شماره‌ی شش
قدم زدن در میان یادگاری‌های ویکتور هوگو