کتاب‌دزدی قطب‌الدین شیرازی
قطب‌الدین تمام زندگی‌اش کتاب بود. عاشق کتاب بود. ولی کتاب‌دزد هم بود.