همگام با ادبیات جهانی بخوانیم و بنویسیم
پیشنهاد محمود حسینی‌زاد برای راه‌های جهانشمول کردن ادبیات.