کتابفروش‌هایی که خودشان کتاب نمی‌خوانند
یوسف علیخانی: حرفم را می‌گویم و بلندتر هم می‌گویم که یکی از دلایل کتاب‌نخوانی مردم ما کتابفروش‌های کتاب‌نخوان هستند.