شماره‌ی آذر ۹۶ ماهنامه‌ی داستان
با آثاری از پیمان هوشمندزاده، محمد حسینی و کازوئو ایشی‌گورو.