هر ورقش دفتری است...
«پاییزه‌ی کتاب» ترغیب کتابخوان‌ها را به دنبال داشته.