اینجا کتاب‌ها را می‌توان کیلویی فروخت
کتاب‌فروشی‌های راسته‌ی انقلاب چند میلیون خرید و فروش می‌شوند.