نویسنده چه چیزی از زندگی وام می‌گیرد؟
ادریَن سِلت سعی کرده بگوید که راست و دروغ در دنیای داستانی امر مسخره‌ای است.