سانسور ترجیح می‌دهد آدم‌ها فردی زندگی کنند
امیرحسن چهلتن: مدیریت فرهنگی ما ادبیات دموکراتیک را نمی‌پسندد.