بد کرد که خود را کشت؛ اما خوب کرد که مرد
یادداشت ابراهیم گلستان درباره‌ی صادق هدایت.