هفت داستان کوتاه در سیاسنبو
کتابی از محمد رضا صفدری در نشر آموت.