هم بحران و هم فرصت
با محمد حسینی به بهانه شکل نوشتاری «خفه‌گی»